Spørsmål og svar

Testing for "dyskalkuli"

Jeg er på utkikk etter et enkelt kartleggingsmateriell som klarer å sile ut elever som ikke bare har gått glipp av matematikkundervisning (kunnskapshull), men er i risiko for å ha dyskalkuli. Finnes dette? Vi bruker til vanlig Kartleggeren og til nøds M-testene, men jeg savner noe som tar for seg visuospatiale ferdigheter og andre ting som kan indikere dyskalkuli.

Visuospatial ferdighet omtales i mange sammenhenger som en av flere kognitive funksjoner. Den beskrives som vår evne til å agere på og tolke visuell informasjon om hvor objekter er i rommet.
Denne evnen har betydning for en rekke aktiviteter i hverdagslivet, som f.eks å være i bevegelse og orientere seg selv, beregne avstander og skifte mellom fokus i ulike retninger i rommet, og for eksempel oppfatte rekkefølge, former og farger.Flere kartleggingsmateriell har med oppgaver som innebærer noen slike aktiviteter. Det kan handle om problemløsning innenfor geometri , måling og tall, men dette krever en tolkning og en analyse av både hva oppgavene måler, hva elevene utfører og hva resultatene sier oss.

Noen tester prøver å finne ut om slike funsjoner uavhengig av matematikk og kontekst. CAS er en test som brukes av stadig flere PPT kontorer for å undersøke nærmere en elevs kognitive funksjoner. Vi vil minne om at dette er teorier om hjernens fungering og ikke absolutter.

Forum for matematikkmestring velger å snakke om matematikkvansker i stedet for dyskalkuli. I vurdering av om en elev har behov for spesialundervisning, er ikke elevens eventuelle diagnose det vesentlige, men elevens utviklingsmuligheter. Hvis lærevanskene bare er knyttet til matematikkfaget brukes ofte begrepet spesifikke matematikkvansker. Matematikkvanskene kan årsaksforklares ut fra en rekke forhold som medisinske, psykologiske, sosiologiske eller pedagogiske.

Vi opererer med funksjonsbeskrivelse av matematikkvanskene fremfor diagnose. Dette handler om å utrede eleven sitt utbytte av ordinært opplæringsprogram, og få frem hvilke behov, læringsvansker og særlige forhold eleven sliter med.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring